Fill 1 Copy Algemene voorwaarden

Algemene koop-, leverings- en handelsvoorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Aemstelstadt B.V. nummer 78069068

1. Toepasselijkheid en definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Aemstelstadt B.V., hierna te noemen: “Aemstelstadt” en de “Wederpartij” waarop Aemstelstadt deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Onder Wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Aemstelstadt een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten, dan wel rechtens een relevantie relatie onderhoudt waaruit wederzijdse rechten en verplichtingen kunnen ontstaan.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Aemstelstadt, voor de uitvoering waarvan door Aemstelstadt derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt door Aemstelstadt van de hand gewezen.
 4. Voor zover door Aemstelstadt wordt verwezen naar de algemene voorwaarden, zijn daaronder steeds te begrijpen de laatste gewijzigde voorwaarden.
 5. Op alle overeenkomsten rechten en verplichtingen die uit relaties kunnen voortvloeien, wordt het Nederlands recht van toepassing verklaard. Ten aanzien van alle geschillen, die tussen partijen rijzen en als zodanig door een als geschil wordt aangemerkt, zal voorzover het verdrag, de wet of regeling zulks toelaat, uitsluitend bevoegd zijn tot kennisneming, de ter plaatse van vestiging van de onderneming van Aemstelstadt volgens de wet bevoegde Rechter.
 6. Mondelinge toezeggingen van of afspraken met personeelsleden van Aemstelstadt zijn slechts bindend wanneer deze schriftelijk zijn bevestigd door een tekeningsbevoegd personeelslid van Aemstelstadt.
 7. Onder “schriftelijk” wordt in deze voorwaarden tevens verstaan per e-mail.
 8. Ingeval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn, laat dit de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverlet.

2. Offertes en opdrachtbevestigingen

 1. Alle door Aemstelstadt uitgebrachte offertes, waaronder mede zijn begrepen de prijsopgaven, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De offerte wordt voor partijen bindend, nadat deze schriftelijk door de Wederpartij is aanvaard dan wel bevestigd of in een nadere overeenkomst is vastgelegd en niet voor dat tijdstip van aanvaarding door gebruiker zal zijn herroepen.
 2. Als een door Aemstelstadt ter ondertekening aan de Wederpartij toegezonden overeenkomst niet binnen 30 dagen na verzending is ondertekend en geretourneerd, is Aemstelstadt in elk gevallen ontslagen van alle verplichtingen en is zij niet gebonden aan een na het verstrijken van die termijn alsnog ondertekend exemplaar.
 3. Uitsluitend de door Aemstelstadt afgegeven schriftelijke bevestiging van een offerte bevat de juiste inhoud en omschrijving van der partijen verplichtingen en rechten. Een daarvan afwijkende formulering c.q. verklaring is jegens Aemstelstadt niet bindend.
 4. Mondelinge offertes zijn uitsluitend bindend voor zover deze door Aemstelstadt uitdrukkelijk zijn bevestigd of aanvaard.
 5. Indien een omschrijving van de kwaliteit en/of soort en/of aantal van de goederen verschilt in de opdrachtbevestiging of nadere overeenkomst van een eerder gedane offerte of verzoek tot levering, is steeds de omschrijving in de opdrachtbevestiging en/of nadere overeenkomst de voor partijen bindende omschrijving.
 6. Tekeningen, welke bij de opdrachtbevestiging worden meegezonden, maken voor partijen deel uit van de overeenkomst. De in die tekening aangegeven maten en uitvoering zijn voor partijen bindend, ook als deze afwijken van de in de offerte of aanvankelijk verstrekte opdracht aangegeven maten en/of uitvoering. Indien de Wederpartij meent dat een fout is geslopen in de tekening, welk deel uitmaakt van de overeenkomst, dient hij daartegen onmiddellijk bezwaar te maken.
 7. Indien niet binnen 14 dagen na ontvangst van de tekening bezwaar is gemaakt, wordt de Wederpartij geacht de door Aemstelstadt vervaardigde tekening en wijzigingen te accepteren en wordt hij/zij geacht een beroep op de onjuistheid van de tekening en/of maatvoering en/of uitvoering te hebben verwerkt.

3. Uitvoering en opschorting

 1. Aemstelstadt is gerechtigd een tussen partijen gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen, dan wel de nakoming op te schorten, indien naar het oordeel van Aemstelstadt na het sluiten van de overeenkomst komt vast te staan dat de Wederpartij niet in staat zal zijn te voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 2. Aemstelstadt sluit elke aansprakelijkheid wegens contractuele en/of onrechtmatige schade jegens de Wederpartij en/of derden die zou kunnen ontstaan of ontstaat door de toepassing van de bevoegdheid uit hoofde van dit artikel.
 3. Aemstelstadt is bevoegd de levering op te schorten indien de Wederpartij in verzuim verkeert doordat zij niet (tijdig) heeft voldaan aan een op haar rustende verplichting.
 4. Indien door een omstandigheid buiten de wil van Aemstelstadt om, deze niet in staat zal zijn bedongen leverantie uit te voeren, zal aan de Wederpartij zo zij geheel of gedeeltelijk aan de op haar rustende verplichtingen heeft voldaan, tot restitutie worden overgegaan en zal de overeenkomst als niet bestaand worden aangemerkt.
 5. Voor schade voortvloeiend uit een omstandigheid welke is ingetreden buiten de wil van Aemstelstadt om, is deze nimmer aansprakelijk. Onder deze omstandigheden worden begrepen: natuur- en overige rampen, oorlogen en oorlogsgevaar, mobilisatie, brand in het bedrijf van Aemstelstadt, belemmeringen in transport, stagnatie in de aanvoer, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen welke de invoer en/of uitvoer verhinderen of reguleren of beperken, kortom elke onmogelijkheid om de betrokken prestatie te verrichten voor zover deze niet is te wijten aan Aemstelstadt of door toedoen van Aemstelstadt is ingetreden.
 6. In het geval dat de bij de overeenkomst bepaalde materialen niet geleverd kunnen worden, is Aemstelstadt ontslagen van de verplichting tot levering. Aemstelstadt zal in het voorkomende geval de reden van de verhindering mededelen aan de Wederpartij. De Wederpartij zal Aemstelstadt niet kunnen aanspreken voor door niet-nakoming of niet-tijdige nakomen voortvloeiende kosten en/of andere schade.

4. Tussentijdse prijswijziging en extra kosten

 1. Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van alsdan geldende prijzen.
  Indien na het tot stand komen van een overeenkomst een prijsverhoging in de grondstoffen optreedt, is Aemstelstadt gerechtigd deze door te berekenen.
 2. Indien op dat moment van doorberekening van de
  prijsverhoging nog geen 3 maanden te rekenen vanaf het tijdstip van sluiting van de overeenkomst, zijn verstreken, is de Wederpartij gerechtigd binnen acht dagen nadat de prijsverhoging aan hem/haar is ter kennis gekomen, de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden.
 3. Na het sluiten van de overeenkomst nader verstrekte opdrachten worden steeds schriftelijk door Aemstelstadt bevestigd.
 4. Indien het wijzigingen betreft van de tussen partijen gesloten overeenkomst met betrekking tot de door Aemstelstadt te leveren prestatie, zijn de bijkomende kosten, altijd en geheel voor rekening van de Wederpartij.

5. Betaling

 1. Facturering vindt direct plaats na aflevering volgens afleveringsbon tenzij anders overeengekomen.
 2. Betaling dient te geschieden zonder eventuelekorting op compensatie en op de wijze als bij de offerte c.q. opdrachtbevestiging is aangegeven.
 3. Betaling aan derden zal nimmer als rechtsgeldige betaling kunnen worden aangemerkt. Het beroep op compensatie wordt hiermee nadrukkelijkuitgesloten.
 4. Aemstelstadt is gerechtigd de levering uit te stellenindien naar haar oordeel vooraf voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen door de Wederpartij behoort gesteld te worden. Mocht de Wederpartij door Aemstelstadt verlangde zekerheid niet gesteld hebben voor het daartoe door Aemstelstadt bepaalde tijdstip, dan heeft Aemstelstadt het recht de uitvoering van de betrekkelijke overeenkomst op te schorten dan wel als ontbonden aan te merken met bepaling van het door de Wederpartij verschuldigde bedrag, gelijk aan 40% over het overeengekomen bedrag over het overeengekomen bedrag van de door Aemstelstadt geleverde prestatie terzake vergoeding van daarmee verband houdende kosten, bedrijfsschade en winstderving. Aemstelstadt is gerechtigd in het voorkomende geval een waarborg te eisen voor vergoeding van schade, die kan ontstaan of kan worden toegebracht of aan hem toe te rekenen en/of voor diens risico komende omstandigheden. Indien de kans op schade niet meer aanwezig is, en eventueel geleverde (hulp) goederen op het juiste wijze en tijden- en zonder dat sprake is van enige schade- zijn terug geleverd, vindt verrekening c.q. restitutie van de waarborgsom plaats.
 5. Indien betaling op rekening is overeengekomen, dient door de Wederpartij betaling van de door Aemstelstadt verzonden factureren plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum.
 6. Indien Aemstelstadt een begin heeft gemaakt met het uitvoeren van haar verplichtingen jegens Wederpartij en belemmerd wordt door voorschriften of op andere wijze haar prestatie te leveren, is de Wederpartij volledig gehouden de overeengekomen prestatie zijnerzijds te voldoen, zonder dat de Wederpartij nadien kan eisen dat Aemstelstadt alsnog aan zijn verplichtingen voldoet.
 7. In afwijking van de voor de betaling gestelde termijnen van veertien dagen na factuurdatum, is het volledig bij overeenkomst bedongen bedrag door de Wederpartij verschuldigd en onmiddellijk opeisbaar in geval van faillissement, surseance van betaling of aanvrage van faillissement of aanvrage van surseance van betaling, wanneer de Wederpartij onder curatele wordt gesteld dan wel een van zijn goederen onder bewind wordt geplaatst, wanneer enig goed van de Wederpartij in conservatoir of executoriaal beslag wordt genomen, wanneer de Wederpartij komt te overlijden of diens onderneming wordt geliquideerd.
 8. In het geval de betaling niet tijdig plaats vindt, is de debiteur (Wederpartij) een rente verschuldigd van 1% voor elke maand of gedeelte van een maand, welke verstrijkt te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van algehele betaling. Indien de wettelijke rente een hoger percentage bedraagt dan de contractuele rente in rekening te brengen.
 9. Indien de Wederpartij bestaat uit een vennootschap onder firma of uit een onderneming, die door meerdere personen wordt gedreven is elk van de vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van alle verplichtingen.
 10. Voor het geval de betaling op de vervaldag niet heeft plaatsgevonden en na aanmaning c.q. sommatie zijdens Aemstelstadt betaling uitblijft van het door de Wederpartij verschuldigde bedrag, is Aemstelstadt gerechtigd een advocaat of deurwaarder in de hand te nemen voor de buitengerechtelijke inning van de vordering. Voor de berekening van de buitengerechtelijke kosten voor niet-consumenten worden afgeweken van het bepaalde in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten, inwerking getreden op 1 juli 2012.
 11. Naast de bovenvermelde rentevergoeding zal een percentage van 15% voor de buitengerechtelijke incasso kosten worden berekend over het volledige verschuldigde bedrag.
 12. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten ten aanzien van consumenten wordt aangesloten bij de op 1 juli 2020 in werking getreden Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en de daaruit voortvloeiende staffel incassokosten.

6. Aflevering

 1. De Wederpartij dient zorg te dragen dan ten tijde van de aflevering van de goederen, welke krachtens de overeenkomst op het door de Wederpartij aangegeven adres moeten worden bezorgd, een persoon aanwezig is die bevoegd is de goederen in ontvangst te nemen, te controleren en welke gemachtigd is de afleveringsbon af te tekenen dat de goederen in goede en onbeschadigde staat zijn afgeleverd.
 2. In het geval dat de Wederpartij te kort is geschoten in de nakoming van deze verplichting is Aemstelstadt gerechtigd de goederen op een later tijdstip af te leveren, nadat vooraf de door de Wederpartij reeds gemaakte vervoerskosten aan Aemstelstadt te vergoeden.
 3. In het geval dat een derde namens de Wederpartij op het door de Wederpartij aangegeven afleveringsadres verklaart namens de Wederpartij gerechtigd te zijn tot het in ontvangst nemen van de goederen, mag Aemstelstadt op die verklaring afgaan en worden de afgeleverde goederen geacht in goede en ongeschonden staat aan de Wederpartij te zijn afgeleverd.
 4. Na de levering van de goederen is het risico voor beschadiging en/of teniet gaan van de geleverde goederen voor rekening van de Wederpartij, ook als Aemstelstadt nadien gebruik zou maken van het eigendomsvoorbehoud ingevolge het door de Wederpartij geheel of gedeeltelijk onbetaald laten van de factuur.
 5. Beschadiging welke na levering is ontstaan door andere mensen dan degene die de keuken plaatst deze zijn voor rekening van Aemstelstadt, maar overige werkzaamheden verricht op de betreffende plaats uitgevoerd door andere personen, zoals tegelzetters, stukadoors, loodgieters, elektriciens en andere werklieden of door vandalisme of door welke andere oorzaak ook, komen voor rekening van de Wederpartij. De Wederpartij is nimmer gerechtigd deswege de factuur onbetaald te laten.
 6. Indien voor het tijdstip van de levering van de goederen ingevolge transport een beschadiging is ontstaan aan de door Aemstelstadt aan de Wederpartij te leveren goederen, verplicht zich Aemstelstadt zo spoedig mogelijk opnieuw te leveren gelijk aan hetgeen is afgesproken.
 7. Indien ter plaatse van de onderneming een specieskeuze is gemaakt, dient de Wederpartij zich opnieuw ter plaatse van de onderneming te begeven om zijn keuze van de aanwezige materialen nader aan te geven, gelijk aan het in de overeenkomst bepaalde soort materiaal.
 8. Aemstelstadt is in dit geval niet aansprakelijk voor de te late levering. Indien vertraging ontstaat in leveringstijden doordat de te leveren goederen niet tijdig worden aangeleverd, is Aemstelstadt gerechtigd de levering in zijn geheel uit te stellen dan wel naar eigen inzicht deelleveranties toe te passen voor zover zulks mogelijk is.
 9. Elke aansprakelijkheid voor te late levering wordt zijdens Aemstelstadt uitgesloten.
 10. Indien bij aflevering assistentie noodzakelijk is voor het afladen van de goederen dient de Wederpartij zorg te dragen voor aanwezigheid van dienstbare personen, zonder dat voor de inschakeling door Aemstelstadt enige vergoeding aan de Wederpartij is verschuldigd.

7. Retourzendingen en reclame

 1. Reclames dienen onmiddellijk bij aflevering kenbaar te worden gemaakt.
 2. Vanaf het moment dat de goederen zijn geleverd aan de Wederpartij is zij ten volle aansprakelijk voor elke vermissing van en elke schade aan de goederen, welke ontstaat door onjuiste zorg voor die goederen.
 3. De Wederpartij kan er geen beroep op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien het reclames op de kleur en/of structuur van het materiaal betreft.
 4. Alle andere reclames dienen plaats te vinden voordat een termijn van acht dagen te rekenen vanaf het tijdstip van levering, zal zijn verstreken.
 5. In het geval dat de geleverde goederen door de Wederpartij zijn verwerkt, komt hem ook voor het verstrijken van de termijn van acht dagen, geen beroep toe op het recht van reclame, omdat hij voor het verwerken van de goederen geacht kan worden te hebben erkend dat het geleverde voldoet aan de eisen bij overeenkomst daaraan gesteld.
 6. Op kleurverschillen kan, indien het natuursteen betreft, derhalve nimmer een beroep worden gedaan, het risico voor kleurverschillen is voor rekening van de Wederpartij.
 7. Nadat Aemstelstadt heeft voldaan aan hetgeen hij bij overeenkomst verplicht was te leveren, kan hij niet aansprakelijk gesteld worden voor na het tijdstip van de levering ontstane verandering in de geleverde materialen, ontstaan door verwerking of welke andere oorzaak ook.
 8. Reclames schorten nimmer het recht op betaling overeenkomstig factuur op. Voor schade- aanspraken, welke ontstaan door reclames is Aemstelstadt nimmer aansprakelijk noch tegenover de Wederpartij, noch tegenover derden tegenover wie de Wederpartij zich verplicht heeft voor een bepaald tijdstip een prestatie te verrichten.
 9. Indien na reclame de Wederpartij Aemstelstadt niet in de gelegenheid stelt alsnog te voldoen aan haar verplichtingen, dan is de Wederpartij gehouden terzake schadevergoeding en winstderving aan Aemstelstadt een bedrag te voldoen gelijk aan 40% van het factuurbedrag terzake geleden winstderving, kosten en schade.

8. Algemene uitsluiting van aansprakelijkheid en eigendomsvoorbehoud

 1. Indien in afwijking van deze voorwaarden in een rechterlijke uitspraak een aansprakelijkheid voor schade aan de Wederpartij zou worden toegekend, wordt door Aemstelstadt reeds nu voor alsdan bedongen dat de limiet voor de schade-aanspraak wordt gesteld op het factuurbedrag terzake de geleverde goederen exclusief BTW, zodat hoe dan ook Aemstelstadt nimmer voor een hogere schade kan worden aangesproken dan bedoeld factuurbedrag exclusief BTW.
 2. Alle door Aemstelstadt geleverde goederen blijven nadrukkelijk haar eigendom totdat de goederen integraal zijn voldaan.
 3. Indien niet binnen de overeengekomen tijd het factuurbedrag is voldaan en Aemstelstadt na aanmaning geen betaling heeft ontvangen, is Aemstelstadt gerechtigd de goederen bij de Wederpartij of bij diegene bij wie de Wederpartij heeft opgeslagen, op te halen en terug te voeren onder gelijktijdige verklaring dat de Wederpartij in verzuim is gesteld en de tussen partijen gesloten overeenkomst is ontbonden. In dat geval is de Wederpartij wegens kosten, schadevergoeding en inkomstenderving een bedrag verschuldigd gelijk aan 40% van het factuurbedrag.

9. Kwaliteit

 1. De door Aemstelstadt aan de Wederpartij getoonde monsters zijn typen van de te leveren goederen.
 2. De Wederpartij kan geen beroep doen op kleuren/of structuurverschillen in natuursteen en/of andere materialen voor zover zij niet geheel zouden overeenkomen met het monster.
 3. Indien de Wederpartij exact kleur- en structuurverschillen wil uitsluiten, kan zij daartoe uitsluitend gebruik maken door ter plaatse van de onderneming van de leverancier de materialen te reserveren en de koop tot aankoop van speciesmaterialen te maken. Deze mogelijkheid is uitsluitend aanwezig indien alsdan onmiddellijk betaling plaatsvindt. Voor de afname c.q. levering kan alsdan een tijdstip nader worden overeengekomen, indien gelijktijdige afname niet mogelijk zou zijn op praktische gronden.
 4. Voor de beoordeling van de kwaliteit van de geleverde goederen is bepalend de omschrijving die door Aemstelstadt in de offerte, of indien in aansluiting op de offerte bevestiging heeft plaatsgevonden middels een orderbevestiging, de in de orderbevestiging of separaat schrijven gegeven omschrijving van de geleverde goederen. De omschrijving van deze goederen is bij uitsluiting bepalend.
 5. De Wederpartij komt geen beroep toe op andersluidende mondelinge of voordien beweerdelijk schriftelijk gemaakte verzoeken tot levering en/of andere afspraken.
 6. Indien over de beoordeling van de vraag of de geleverde goederen voldoen aan de door Aemstelstadt opgestelde omschrijving, bij de Wederpartij twijfel is gerezen, is de Wederpartij verplicht onmiddellijk Aemstelstadt van de gerezen twijfels op de hoogte te stellen op straffe van verwerking van het recht van reclame.
 7. Indien de Wederpartij hierna de geleverde goederen toch gebruikt of verwerkt, is hij gehouden de overeengekomen factuurprijs te voldoen en wordt hij geacht te worden verwerkt een beroep te doen op reclame c.q. wanprestatie, aangezien op hem dan de plicht rust te handelen als bedoeld in het hierboven genoemde artikel bedoelde recht op reclame.
 8. Voor aansprakelijkheid jegens derden ten aanzien van de kwaliteit is uitsluitend de Wederpartij gehouden en kan nimmer Aemstelstadt aansprakelijk gesteld worden.